attic

PERSONVERN

Attic AS fokuserer på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Attic AS mottar og samler inn når du melder deg på kurs, og hva Attic AS gjør for å beskytte personopplysningene. Ved å melde deg på kurs, samtykker du til at Attic AS behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de til enhver tid gjeldende rammer som lovgivningen stiller.

2019 05 28 19.23.28
PERSONVERNERKLÆRING

Attic AS bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, sikre korrekt påmelding i forhold til innhold, alder og nivå i undervisning, samt fakturering. I forbindelse med aktiviteter, endringer ol. på kurs du er påmeldt, benyttes personopplysninger til å distribuere informasjon om dette. På samme måte brukes personopplysninger i forbindelse med forestillinger, hvor all informasjon om praktisk gjennomføring av forestillinger, kjøp av billetter ol. sendes ut via registrerte personopplysninger. Attic AS behandler på denne måten personopplysninger med samtykke, eller for å møte kontraktsforpliktelser med hjemmel i Personopplysningloven § 8. Innsamling av informasjon via hjemmeside. 


Attic AS bruker ikke cookies på hjemmesiden. Det betyr at den informasjonen vi registrerer, er den du gir fra deg frivillig, ved for eksempel å melde deg på kurs via hjemmesiden, eller levere skriftlig, utfylt papirskjema i resepsjonen.

Når du melder deg på, skal det tydelig framkomme hva du registrerer deg for. Dette kan være for å delta på en uforpliktende prøvetime, eller for å melde deg på fullt semester. Attic AS vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjemaet du har sendt inn. 
All informasjon som registreres via skjemaer og andre registreringer på nettsiden, vil lagres i Icapire, oppbevares, forvaltes og eventuelt slettes i henhold til gjeldende lovgivning.

 Lagring av personopplysninger.
Attic AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Attic AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Attic AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt 
Attic AS vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand tilutenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.


Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Attic har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Henvendelser kan rettes til: attic@attic.no.

Revisjon av personvernerklæringen
Attic AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres.
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Attic AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på Attics hjemmesider.

Behandlingsansvarlig

Attic AS er ansvarlig for behandlingen av alle personopplysninger Attic samler inn i forbindelse med Attics kundeforhold. Registrering og innsamling av personopplysninger
Attic AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos Attic, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel navn, epost, telefonnummer, adresse, fødselsår etc.

I tillegg samler Attic AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold med oss, som for eksempel opplysninger om du har deltatt på kurs, workshoper og lignende.